Naledy

Naledy

  • Height : 5'6 (167 cm)
  • Bust/Chest : 88cm / 34'6
  • Waist : 78cm / 30'7
  • Location : Shenyang, Liaoning

    MODEL PORTFOLIO